IX Diecezjalny Memoria? Szachowy im. ?w. Stanis?awa KostkiRegulamin rozgrywek:
Memoria? jest turniejem otwartym dla dzieci i m?odzie?y. Uczestnicy wp?acaj? 5 z? wpisowego. Tempo gry: po 30 min na ka?dego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany (kojarzenie komputerowe) na dystansie siedmiu rund. Nagrody regulaminowe za pierwsze trzy miejsca w kategoriach: szko?a podstawowa, gimnazjum, szko?a ponadgimnazjalna. Nagrody specjalne (rzeczowe).
Zg?oszenia uczestników przyjmuje Wydzia? Duszpasterski Kurii P?ockiej (tel.: /0-24/ 262-85-99, centrex 116; e-mail: duszpasterski@o2.pl) z podaniem kategorii, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu lub szko?y. Termin zg?osze? mija 11 wrze?nia br. W czasie trwania turnieju uczestnicy otrzymuj? obiad. Zako?czenie memoria?u ok. godz. 17.00.
2009-09-10 11:25:24 - ekspansja

Towarzystwo Przyjaciół Ziemii Przasnyskiej - właœciciel strony Muzeum Historyczne w Przasnyszu PARAFIA  ŚWIĘTEGO   STANISŁAWA   BISKUPA   MĘCZENNIKA   W  ŚWIĘTYM   MIEJSCU Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

Projekt i wykonanie Ekspansj