<---Poprzednie        Następne--->W kwietniu 1941 r. wszystkie zakonnice wywiezione zosta?y do obozu koncentracyjnego w Dzia?dowie. Niemcy urz?dzili w ko?ciele magazyn, a w klasztorze wi?zienie. W obozie w Dzia?dowie zmar?a ?mierci? m?cze?sk? b?. Teresa (Mieczys?awa) Kowalska.


S. Teresa urodzi?a si? w 1902 r. w Warszawie. Do klasztoru w Przasnyszu wst?pi?a w 1923 r. W ci?gu siedemnastu lat sp?dzonych za furt? klasztorn? pe?ni?a funkcje zakrystianki klauzurowej, dyskretki i furtianki. Niezwykle ci??kie warunki obozu w Dzia?dowie przyspieszy?y u niej rozwój gru?licy, na któr? cierpia?a od dzieci?stwa. W przeczuciu zbli?aj?cej si? ?mierci mówi?a, ?e ?ycie swe po?wi?ca, aby pozosta?e siostry mog?y wróci? do Przasnysza. Zmar?a 25 lipca 1941 r., a dwa tygodnie pó?niej wszystkie kapucynki zosta?y zwolnione z obozu. Nie mog?y na razie wróci? do Przasnysza, okres okupacji sp?dzi?y w Suchowoli k. Bia?egostoku. Opuszczony klasztor przasnyski obj??y ponownie w styczniu 1945 r. S. Teresa Kowalska znalaz?a si? w gronie 108 m?czenników z okresu II wojny ?wiatowej beatyfikowanych przez papie?a Jana Paw?a II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.


<---Poprzednie        Następne--->